Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke proizvoda i reklamacije

Prodavatelj Pluma studios d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Kupac je dužan reklamacije “Knjiga mi nije stigla” prijaviti unutar 60 dana od narudžbe. Ako se kupac javi nakon isteka navedenog roka, reklamaciju više nije moguće izvršiti.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda.

Budući da kupac samostalno personalizira sadržaj slikovnice, Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke koji su posljedica pogrešaka u procesu personalizacije slikovnice.

Kada je kupac pravna osoba na njega se primjenjuju ova pravila o materijalnom nedostatku, već odgovarajuća pravila propisana Zakonom o obveznim odnosima.

Prigovori potrošača prema Zakonu o zaštiti potrošača i reklamacije

Sve prigovore i upite potrošač može poslati putem pošte na adresu Pluma studios d.o.o. za usluge, Nova cesta 151, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@tajnemogazavicaja.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja.

Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača prodavatelj mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Prodavatelj obrađuje reklamacije na proizvod u roku 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Jednostrani raskid ugovora i povrat

Svaki Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja klikom na link koji se nalazi na dnu svake stranice pod “Uvjeti korištenja”, a Kupcu će Uvjeti korištenja biti dostavljeni na predloženu e-mail adresu.

U slučaju kupovine personalizirane slikovnice putem web stranice www.tajnemogazavicaja.hr kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora prema članku 79. Zakona o zaštiti potrošača. Razlog tome je činjenica da se radi o personaliziranoj slikovnici koja je prilagođena i izrađena prema specifikaciji koju je kupac izvršio putem web stranice.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, za rješavanje spora nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR). Elektronska poveznica na Platformu za ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.